Dret Civil

  • Instrumentació i assessorament en contractació general (contractes, minutes d’escriptura pública, arrendaments, compravenda, societats civils, etc,)
  • Entitats sense ànim de lucre: constitució i assessorament general ( fundacions, associacions, clubs esportius, etc.)
  • Planificació estratègica de processos successoris (testaments, heretaments, capítols matrimonials, etc.)
  • Redacció de disposicions testamentàries i pactes successoris
  • Registre Civil (inscripcions relatives a l’estat civil, expedients de canvi de nom, etc.)
  • Patrimonis (societats patrimonials, propietat horitzontal, servituds, arrendaments, compravendes, etc.)

Dret
Civil

Detalls

Dret
matrimonial

Detalls

Dret
Mercantil

Detalls

Dret
Fiscal

Detalls

Dret
Bancari

Detalls

Dret
Administratiu i Urbanisme

Detalls

Dret
Penal

Detalls

Dret
Processal

Detalls

Dret
Laboral

Detalls

Arbitratge

Detalls