Principals mesures fiscals i tributàries adoptades arran de la pandèmia de la COVID-19

Arran de la situació de pandèmia sanitària actual, el Govern i el Consell General han promogut i aprovat tota una bateria de mesures que tenen per objectiu ajudar les empreses, els treballadors i les persones que realitzen una activitat per compte propi en un context difícil en què s’han hagut d’aturar bona part de les activitats econòmiques.

S’han aprovat, principalment, dos textos legals, la Llei 3/2020 de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 i la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Aquest segon text complementa i precisa en algunes qüestions el primer.

Aquests dos textos estableixen una bateria de mesures fiscals i tributàries que enunciem a continuació:

• Possibilitat que el Govern determini una data diferent de pagament a la de 30 de juny de 2020 de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques
• Pagaments a compte de l’IS
• Pagament a compte de l’IRPF
• Reducció base de tributació de l’IGI pels arrendaments no percebuts
• Reducció de la base de tributació dels impostos directes pels arrendaments no percebuts
• Possibilitat de recuperar una part dels plans de pensions privats

Cal valorar els efectes sobre els procediments tributaris que poden tenir la suspensió de terminis administratius, la suspensió dels terminis processals i la suspensió dels terminis de prescripció i de caducitat establertes en aquestes lleis.

A aquestes mesures s’ha d’afegir el fet que els Comuns han adoptat també mesures fiscals en el seu àmbit competencial, com ara, a títol d’exemple en alguns Comuns, la reducció de la taxa anual sobre les activitats comercials o l’ajornament dels tributs anuals.

En aquesta comunicació hem intentat únicament fer una breu pinzellada de les mesures fiscals i tributàries que considerem interessants tant per als empresaris com per als particulars.